top of page
ネパール連邦民主共和国.jpg

Per produrre KIMONO, Repubblica Federale Democratica del Nepal

Grazie per la vostra donazione.

支援企業・法人一覧

Elenco delle aziende/società/persone fisiche di supporto

(In ordine alfabetico, titoli omessi)

Yukichi Akai Megumi Akiyoshi Azuma Miwako Kyoko Ase Takeichi Abe Mari Ando I) Kumiko Ikuta Yuko Inaba Yukari Inoue Mitsuko Ibaraki Ibaraki Youth Conference Center Ibaraki Bamboo Lanterns Ibaraki Young Sakutto Masakazu Kimura Maika Kumiko Masako Mitsuda Yuhei Suzuki Sato Sato Yohemo 
Yasuyuki Tokunaga Yoichi Nishihara Aya Nishimura Ryo Hiraoka Misaki Fujinawa Yoshikori Mark Nakajima Masayo Matsuda Mayumura Nakamori Shuto Yamamoto Masahiro Endo Shinya Osaka Ibaraki Wise Men's Club Osaka Società Castary Ufficio del lavoro Kazuhiko Oshita Yoshiko Takagi Yoshiko Tayoka Katya Miko Tayokasa Kazuhiko Oshita Yoshiko Tayoka Yukinori Shigeki Kishida Hiromi Kitamura Tosei Tachibana Takaku Kuniko Kuse Kazuyoshi Kunitomi Michiko Koike Fusae Takakuwa Ikuko Goho Minako Naoko Sawada Sohiro Shimizu Orie Shiraki Toshiyuki Shiraki Mihochi Toshiki Islanda Toshiko Tsuki Yokagi Yoka Yoshio Tako Shinokuma Mitsuhi Tako Ta So Tsuchibe Tomoko Tsuchibe Tomoko Makoto Terada Kaoru Toyoshima Norihiko Nakauchi Kazuo Nakaguchi Eisaku Nakakoji Kazuko Nakano Hiroko Nakano Eiji Nishii Mieko Nishida Ichiro Nishida Chiyomi Nishida Toshiko Nishida Fumi Nishida Mami Nishi 
2017 Nepal Travel Party Wakako Nosaka High Tension Bean Makikai
CASA DEL TERRORE
Michio Mone Toshie Hashimoto Satoshi Hasegawa Mika Hasegawa Katsuji Harukaze Osteopathic Institute Kaoru Hyoe Kiyomi Hirai Kiyomi Fukui Tatsuya Fukui Prefettura di Osaka Fukui High School Docenti e personale Fumihiko Fukuda Kiyoko Fukudome Shunsuke Fujioka Fujito Matsudo Matsudo Matsuro Ufficio legale Yoyaa Fukui Matsuo Minamizume Yoshiro Ufficio messaggi Fuwari Mochizuki Laura Mori Kyoko Morita Akane Morita Naoki Morita Masayoshi Moriwaki Kayo Yagyu Taketoshi Yako Yuriko Yamaguchi Chakamichi Yamaguchi Kaori Yamane Saki Yamane Daisuke Yamamoto Natsumi Yamamoto Unicle Co., Ltd.
Yumesaki Chaya Yoshimitsu Yasuko Ritsumeikan Ibaraki OB Association Ibaraki City Gallery Scatola per le donazioni Iga KIMONO Show Scatola per le donazioni Ibaraki Bamboo Lantern Scatola per le donazioni Ritsumeikan Ibaraki Campus Scatola per le donazioni Asiaweek Scatola per le donazioni Prefettura di Osaka Fukui High School Festival Scatola per le donazioni Scatola per le donazioni anonime

ネパール連邦民主共和国.jpg
  • Facebook
bottom of page